April 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
  • 67 : วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาฯ
  • 67 : โครงการสร้างทีมวิจัยบูรณาการเพื่อส่งเสริมงานวิจัยแบบข้ามศาสตร์ให้สอดคล้องกับแหล่งทุนและ SDGs กิจกรรมที่ 1: ประสบการณ์การทำวิจัยแบบบูรณาการ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
  • 67 : Science Games 2024
  • 67 : โครงการปัจฉิมนิเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
26
27
28
29
30