August 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  • 65 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 การลักลอกทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์
11
  • 65 : การประชุมเพื่อประชาพิจารณ์ (ร่าง) เป้าหมาย ภารกิจ พันธกิจ ที่ต้องการให้ส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ดำเนินการในช่วง 4 ปี ที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2565 – 2569)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31