หัวหน้าภาควิชา

อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา

ห้องทำงาน 19-1311, โทรศัพท์ 18657

คณาจารย์

ผศ.ดร.ปณิธาน วนากมล

ห้องทำงาน 19-811, โทรศัพท์ 18556

ผศ.ดร.สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์

ห้องทำงาน 19-1308, โทรศัพท์ 18654

ผศ.ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ

ห้องทำงาน 19-1307, โทรศัพท์ 18258

รศ.ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า

ห้องทำงาน 19-1310 โทรศัพท์ 18658

อ.ดร.ฐิติรัตน์ จรุญสุข

ห้องทำงาน 19-1309

อ.ดร.พีรญา พูลผล

ห้องทำงาน 19-1313

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นางสาวอังคณา ถึกคุ้ม

ห้องทำงาน 19-1711, โทรศัพท์ 18663

นักวิทยาศาสตร์