1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
                ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ

 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication 1
                ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทำแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน

 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication 2
                ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทำแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน

 

2.กลุ่มวิชาพลานามัย  
มศว 131 ลีลาศ 1(0-2-1)
SWU 131 Social Dance
                เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกที่เหมาะสมสำหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ

 

มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1)
SWU 132 Personal Fitness
                หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการทำงานของระบบการไหลเวียนโลหิต

 

มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
SWU 133 Jogging for Health
                หลักการพื้นฐานของสมรรถภาพ ที่ประยุกต์ไปสู่การออกกำลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ หลักการวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของการหมุนเวียนโลหิตและความอ่อนตัวของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134 โยคะ 1(0-2-1)
SWU 134 Yoga
                เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ

 

มศว 135 ว่ายน้ำ 1(0-2-1)
SWU 135 Swimming
                เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ำ การว่ายน้ำท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

 

มศว 136 แบดมินตัน 1(0-2-1)
SWU 136 Badminton
                ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ

 

มศว 137 เทนนิส 1(0-2-1)
SWU 137 Tennis
                เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ

 

มศว 138 กอล์ฟ 1(0-2-1)
SWU 138 Golf
                ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ

 

มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ำหนัก 1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
                เทคนิคการออกกำลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ำหนักและการประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึกโดยการใช้น้ำหนักเพื่อสุขภาพ
                3. กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี)
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
                ศึกษาความสำคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการป้องกัน การนำเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี

 

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
                ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สำหรับผู้บริโภคและการคำนวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
                ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
                ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
                 ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์สำคัญของโลก ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
                ศึกษาองค์ประกอบและความสำคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต 2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
                ศึกษาความสำคัญของอาหารและโภชนาการสำหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
มศว 248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
                ศึกษาความหมาย ความสำคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล 2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
                ศึกษาแนวคิดและหลักการทำธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
  4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6)
SWU 151 General Education for Human Development
                ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสำคัญและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4)
SWU 161 Human in Learning Society
                ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
                ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
                ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
มศว 253 สุนทรียสนทนา 2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
                ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการดำเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
                ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3)
SWU 255 Constitution For Living
                ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การนำชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ
 

 

 

มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต 2(2-0-4)
SWU 256 Reading for Life
                 ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4)
SWU 257 Literature for Intellectual Powers
                ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ  2(2-0-4)
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation
                ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสำคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ

 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6)
SWU 261 Active Citizens
                ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสำคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการดำเนินชีวิต การมีจิตสำนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 2(2-0-4)
SWU 262 History and Effects on Society
                ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ 2(2-0-4)
SWU 263 Human and Peace
                ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ
 

 

 

 

 

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4)
SWU 264 Human in Multicultural Society
                ศึกษาความหมายและความสำคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6)
SWU 265 Economic Globalization
                ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4)
SWU 266 Sufficiency Economy
                ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4)
SWU 267 Principles of Modern Management
                ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3)
SWU 268 Social Study by Research
                ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
                ศึกษาความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อื่น
 

 

 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
                ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม

 

มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6)
SWU 353 Logical Thinking and Ethics
                ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสำคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(2-2-5)
SWU 354 Creativity and Innovation
                ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สำคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน
มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6)
SWU 355 Buddhism
                ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการดำเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดำเนินชีวิต 2(2-0-4)
SWU 356 Social Psychology for Living
                ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4)
SWU 357 Mental Health and Adjustment in Society
                ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 

 

 

มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3)
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development
                ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน 3(1-4-4)
SWU 361 SWU for Communities
                ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

 

มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3)
SWU 362 Local Wisdom
                ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำรงชีวิตและพัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3)
SWU 363 Ethical Careers for Community
                ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสำนึก ความสามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทำให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม 2(1-2-3)
SWU 364 Social Enterprise
                ศึกษาความหมาย ความสำคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม เรียนรู้กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อสังคมต้นแบบ และนำเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

คณ 115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
MA 115 Calculus I
                ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์

 

คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
MA 116 Calculus II
               บุรพวิชา: คณ 115

ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง อนุกรมกำลัง อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย

 

คณ 218 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6)
MA 218 Ordinary Differential Equations
                สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองและอันดับสูง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ วิชานี้เน้นเทคนิคการคำนวณ ไม่เน้นการพิสูจน์ ดังนั้นจึงไม่อนุญาตสำหรับผู้เรียน คณ 211 มาแล้ว
คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6)
CH 100 General Chemistry I

 

                ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด–เบส เคมี อินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์และ เคมีของสิ่งแวดล้อม

 

คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0)
CH 190 General Chemistry  Laboratory  I
                ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ทำการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง อินดิเคเตอร์ การไทเทรต การทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ การทดสอบสมบัติของสารชีวโมเลกุล

 

คม 101 เคมีทั่วไป 2 3(3-0-6)
CH 101 General Chemistry II
               ศึกษาพันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ สมบัติของธาตุเรพิเซนเททีฟ และทรานสิชัน อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ เคมีไฟฟ้า และเคมีอุตสาหกรรม

 

คม 191 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2 1(0-3-0)
CH 191 General Chemistry  Laboratory  II
               ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับพันธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติของธาตุเรพิเซนเททีฟและธาตุทรานสิชัน ปฏิกิริยาเคมีและการวิเคราะห์ไออน อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า

 

ชว 101 ชีววิทยา  1 3(3-0-6)
BI 101 Biology  I
               ศึกษาหลักการสำคัญของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์  หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ ไวรัส  มอเนอรา  โพรทิสต์  เห็ด  รา  พืชและสัตว์  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม และวิวัฒนาการ

 

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1 1(0-2-1)
BI 191 Biology  Laboratory  I
               ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริโอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ ความหลากหลายของของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมเชิงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิวัฒนาการ

 

ฟส 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
PY 100 General Physics
               หลักการพื้นฐานทางกลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงและอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ เสียง อุณหพลศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และการประยุกต์ใช้

 

ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1)
PY 180 General Physics  Laboratory
               ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับ การวัดอย่างละเอียด การใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออสซิลโลสโคป การเคลื่อนที่ ของไหล กฎของบอยด์  เสียง  แสงและทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า

 

วส 211 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น 2(2-0-4)
MS 211 Introduction to Materials Science
                 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติต่างๆ ของวัสดุ  พันธะอะตอม โครงสร้างผลึกและข้อบกพร่องของผลึก แผนภูมิสมดุลเฟส การแพร่ในของแข็ง การจำแนกวัสดุ การใช้งานของวัสดุทุกประเภท
 

 

 

 

 

วส 212 พฤติกรรมทางกลของวัสดุ 2(2-0-4)
MS 212 Mechanical Behavior of Materials
                 การหาสมบัติทางกลของวัสดุ การทดสอบความเค้น ความเครียด ความล้า ความคืบ และความแกร่ง กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด สมบัติทางกลของโลหะ เซรามิก และพอลิเมอร์ บทบาทของโครงสร้างวัสดุต่อสมบัติทางกลและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 

วส 213 กระบวนการผลิตวัสดุ 3(3-0-6)
MS 213 Materials Processing
                 กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการขึ้นรูป ของโลหะ พลาสติก เส้นใย เซรามิกพื้นฐาน เซรามิกขั้นสูง แก้ว วัสดุเชิงประกอบ เหล็ก เหล็กกล้า รวมถึงการสังเคราะห์อนุภาคนาโน กรณีศึกษาปัญหาที่พบในกระบวนการผลิตวัสดุในภาคอุตสาหกรรม

 

วส 214 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตวัสดุ 2(0-4-2)
MS 214 Materials Processing Laboratory
                 ปฏิบัติการกระบวนการผลิตและขึ้นรูปวัสดุ การฉีด การอัดรีดพอลิเมอร์ เทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง การผลิตและขึ้นรูปเซรามิกด้วยกระบวนการเทน้ำดิน ขึ้นรูปแบบจิ๊กเกอร์ การหล่อโลหะแบบแทนที่ขี้ผึ้ง การหล่อโลหะโดยวิธีแบบหล่อทราย

 

วส 261 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ 2(2-0-4)
MS 261 Thermodynamics of Materials
                 กฎพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์ สมดุล กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ เอนทาลปี พลังงานอิสระของเฮล์มโฮลทซ์และกิบส์ ความจุความร้อน การนำพลังงานอิสระกิบส์มาอธิบายสมดุลระหว่างเฟสในองค์ประกอบเดี่ยว ศึกษาพฤติกรรมของแก๊สและสารละลาย
 

 2.2 วิชาเฉพาะด้าน

วทศ 301 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5)
SCI 301 English for Science I
                 ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน ความเข้าใจหลักไวยากรณ์ โครงสร้าง และสำนวนภาษาอังกฤษในเนื้อหาบทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วทศ 302 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5)
SCI 302 English for Science II
                 ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน ภาษาอังกฤษ ในการตีความและสังเคราะห์บทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 

 

 

วส 111 แร่วิทยาเบื้องต้น 3(2-2-5)
MS 111 Introduction to Mineralogy
               ความหมายของแร่ การกำเนิดและแหล่งแร่ การจัดจำแนกหมู่แร่ สมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและทางแสงของแร่  เทคนิคการวิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติของแร่  รวมทั้งฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบสมบัติของแร่

 

วส 215 ผลึกศาสตร์และผลึกศาสตร์ทางแสง 3(2-2-5)
MS 215 Crystallography and Optical Crystallography
                 สัณฐานวิทยาของผลึก สมมาตรผลึก หมู่ผลึก 32 หมู่ การจำแนกผลึกออกเป็นระบบ  ผลึกศาสตร์ทางรังสีเอกซ์  หลักการของผลึกศาสตร์ทางแสง แร่ไอโซโทรปิกและแร่แอนไอโซโทรปิก การตรวจสอบแร่โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรซ์ รวมทั้งฝึกปฏิบัติในการจำแนกและพล็อตตำแหน่งหน้าผลึก

 

วส 216 เคมีอินทรีย์สำหรับวัสดุศาสตร์ 2(2-0-4)
MS 216 Organic Chemistry for Materials Science
               ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม พันธะเคมี การจำแนกประเภทของสารอินทรีย์ การเรียกชื่อ โครงสร้าง การทำปฏิกิริยาและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์ การหาลักษณะของโครงสร้างโดยใช้สเปกโทรสโกปี ความรู้พื้นฐานทางชีวเคมีและพอลิเมอร์

 

วส 221 โลหะวิทยากายภาพ 2(2-0-4)
MS 221 Physical Metallurgy
                  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุโลหะและโลหะผสม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคของโลหะ การขึ้นรูป การแปรรูป และสมบัติของโลหะ กระบวนการปรับปรุงสมบัติโลหะ
วส 231 วิทยาศาสตร์เซรามิก 2(2-0-4)
MS 231 Ceramic Science
                 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซรามิก พันธะและโครงสร้างผลึก สมบัติของเซรามิก การจำแนกประเภทเซรามิก เซรามิกขั้นสูงและเซรามิกดั้งเดิม การทดสอบสมบัติของเซรามิกดั้งเดิม การนำวัสดุเซรามิกไปใช้งาน

 

วส 241 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 2(2-0-4)
MS 241 Polymer Science
                  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ การสังเคราะห์พอลิเมอร์และโครงสร้างทางเคมี  มวลโมเลกุลของพอลิเมอร์ สัณฐานของพอลิเมอร์ โครงสร้างผลึกของพอลิเมอร์ การตกผลึกและการหลอมเหลว การกลายเป็นแก้ว สมบัติของพอลิเมอร์ การหาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ การนำวัสดุพอลิเมอร์ไปใช้งาน

 

 

 

วส 251 เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะของวัสดุ 2(1-2-3)
MS 251 Materials Characterization Techniques
               หลักการและเทคนิคในการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ การทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล สมบัติทางเคมี และสมบัติทางแสงของวัสดุ การหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ การทดสอบแบบไม่ทำลาย รวมถึงศึกษาวิธีการจำแนกประเภทของพอลิเมอร์ และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สมบัติและลักษณะของวัสดุ รวมถึงวิธีการจำแนกประเภทของพอลิเมอร์

 

วส 262 แผนภูมิสมดุลเฟส 2(2-0-4)
MS 262 Phase Equilibrium Diagrams
               ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนภูมิสมดุลเฟส การเกิดสมดุลเฟส แผนภูมิระบบสองเฟส และระบบสามเฟส แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงเฟสจากการเย็นตัวแบบต่อเนื่อง และแผนภูมิการเปลี่ยนแปลงเฟสจากเวลา-อุณหภูมิ  การใช้งานแผนภูมิสมดุลเฟส

 

วส 321 การกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 2(2-0-4)
MS 321 Corrosion and Degradation of Materials
                  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการกัดกร่อนในวัสดุ  กลไกในการเกิดการกัดกร่อนในวัสดุโลหะ รูปแบบของการกัดกร่อน สาเหตุที่ทำให้เกิดการกัดกร่อน  การควบคุมและป้องกันการกัดกร่อน  การทดสอบการกัดกร่อน การกัดกร่อนในวัสดุเซรามิก และการเสื่อมสภาพในวัสดุพอลิเมอร์ รวมทั้งกรณีศึกษาการกัดกร่อนและการเสื่อมสภาพของวัสดุ

 

วส 331 วิทยาศาสตร์แก้ว 2(2-0-4)
MS 331 Glass Science
                องค์ประกอบและโครงสร้างของแก้ว หลักการเกิดแก้ว การหลอมและการขึ้นรูปแก้ว การแยกเฟสในแก้ว สมบัติทางความร้อน ความหนืด พฤติกรรมด้านความยืดหยุ่น สมบัติทางไฟฟ้าและทางแสงของแก้ว การแตกร้าวของแก้ว แก้วที่สำคัญทางการค้าและการนำแก้วไปใช้ประโยชน์

 

วส 351 การเคลือบผิว 3(2-2-5)
MS 351 Surface Coating
               หลักการเบื้องต้นของการเคลือบผิว กระบวนการเคลือบผิวด้วยเทคนิคทางเคมีและเคมีไฟฟ้า การเคลือบแบบสเปรย์ หลักการของการเคลือบผิว สมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางแสงของผิวเคลือบ เทคนิคการวิเคราะห์และตรวจสอบผิวเคลือบ กรณีศึกษาการนำการเคลือบผิวไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการเคลือบผิวด้วยกระบวนการทางเคมีไฟฟ้าบนวัสดุโลหะและอโลหะ

 

 

 

 

 

 

วส 352 สมบัติทางไฟฟ้าแม่เหล็กและแสงของวัสดุ 2(2-0-4)
MS 352 Electrical, Magnetic and Optical Properties of Materials
                การตอบสนองของวัสดุต่อสนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก และสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้หลักการกลศาสตร์ควอนตัมและฟังก์ชันคลื่น วัสดุประเภทตัวนำ กึ่งตัวนำและฉนวน ประเภทของวัสดุแม่เหล็ก วัสดุกลุ่มอิเล็กโทรออปติก สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติทางแสงของวัสดุ และการประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีสมัยปัจจุบัน

 

วส 353 การปรับปรุงสมบัติของวัสดุ 2(1-2-3)
MS 353 Materials Properties Development
               เทคนิคและกระบวนการการปรับปรุงสมบัติของวัสดุโลหะ เซรามิกและพอลิเมอร์ กระบวนการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล สมบัติทางแสง และสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ กรณีศึกษาการปรับปรุงสมบัติของวัสดุโลหะ เซรามิกและพอลิเมอร์ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการปรับปรุงสมบัติของวัสดุ

 

วส 355 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2(2-0-4)
MS 355 Occupational Health and Safety
               สัญลักษณ์ความปลอดภัยในการทำงานตามพระราชบัญญัติควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลความปลอดภัยในการใช้สารเคมี สภาพแวดล้อมในการทำงานและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงาน การบริหารความปลอดภัยและการจัดการของเสีย กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สิทธิขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทำงาน

 

วส 361 ปรากฏการณ์ถ่ายโอนในวัสดุ 2(2-0-4)
MS 361 Transport Phenomena in Materials
               การถ่ายเทของพลังงานและมวลที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ โดยครอบคลุมทั้งการถ่ายเทที่เกิดขึ้นในสภาวะไม่คงตัวและสภาวะคงตัว การถ่ายเทที่เกิดขึ้นในสภาวะที่มีการไหลแบบราบเรียบและปั่นป่วน การนำความร้อนในของแข็ง การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน จลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น

 

วส 371 วัสดุชีวภาพ 2(2-0-4)
MS 371 Biomaterials
               ความรู้พื้นฐานของวัสดุชีวภาพ  สมบัติของวัสดุชีวภาพ การเตรียมและขึ้นรูปวัสดุชีวภาพ  วัสดุชีวภาพที่ใช้ในการแพทย์ วัสดุชีวภาพที่ย่อยสลายได้ วัสดุลิกโนเซลลูโลส การสังเคราะห์และการนำไปใช้ประโยชน์  กรณีศึกษาของวัสดุชีวภาพที่ใช้ในปัจจุบัน

 

วส 372 วัสดุนาโนเบื้องต้น 2(2-0-4)
MS 372 Introduction to Nanomaterials
               หลักการของวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี ชนิดของวัสดุนาโน การสังเคราะห์วัสดุนาโน การเตรียมวัสดุนาโนคาร์บอนและการประยุกต์ใช้ สมบัติเฉพาะของวัสดุนาโน การวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างและสมบัติของวัสดุนาโน กรณีศึกษาการนำวัสดุนาโนมาใช้ในปัจจุบัน

 

วส 381 สัมมนาทางวัสดุศาสตร์ 1(0-2-1)
MS 381 Seminar in Materials Science
                การค้นคว้า การนำเสนอ และการอภิปรายผลงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ กรณีศึกษาที่น่าสนใจทางด้านวัสดุศาสตร์

 

วส 382 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น 1(1-0-2)
MS 382 Fundamental of Research Methodology
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัยและหัวข้อที่น่าสนใจ การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์ทางสถิติ วิธีดำเนินการวิจัย การเขียนเค้าโครงวิจัย จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย

 

วส 391 เตรียมสหกิจศึกษา 2(2-0-4)
MS 391 Co-operative Education Preparation
               การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กระบวนการขั้นตอนสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานเทคนิคการเตรียมตัว ตลอดจนความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนอผลงาน

 

วส 421 โลหะและโลหะผสมในกลุ่มเหล็ก 2(2-0-4)
MS 421 Ferrous Metals and Alloys
                ความรู้ทางโลหะวิทยาของโลหะและโลหะผสมในกลุ่มเหล็ก เหล็กหล่อและเหล็กกล้าชนิดต่างๆ การปรับปรุงสมบัติ  หลักการชุบแข็ง การเทมเปอร์ มาร์เทนไซต์  อิทธิพลของธาตุผสมต่อโครงสร้างและสมบัติของเหล็กกล้าไร้สนิม การประยุกต์ใช้งาน

 

วส 422 โลหะและโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก 2(2-0-4)
MS 422 Nonferrous Metals and Alloys
               ความรู้ทางโลหะวิทยาเกี่ยวกับโลหะและโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ไทเทเนียม นิกเกิล สังกะสี ตะกั่ว ดีบุก และโลหะมีค่า ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและสมบัติของวัสดุโลหะและโลหะผสม การปรับปรุงสมบัติและนำไปใช้งานให้เหมาะสม

 

วส 423 การแปลงเฟสของโลหะและโลหะผสม 2(2-0-4)
MS 423 Phase Transformations in Metals and Alloys
               แผนภูมิสมดุลของเหล็ก-คาร์บอน  การแปลงเฟสของโลหะแบบอาศัยการแพร่ และการแปลงเฟสของโลหะแบบไม่อาศัยการแพร่ การเกิดมาร์เทนไซต์ ปฏิกิริยาเบนไนต์ กระบวนแข็งตัวของโลหะ

 

 

 

 

 

วส 424 กรรมวิธีโลหะผง 2(2-0-4)
MS 424 Powder Metallurgy
               หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับกรรมวิธีโลหะผง  การวิเคราะห์โลหะผง การเตรียมโลหะผง การขึ้นรูปและการอัด กระบวนการซินเตอริง สมบัติและการวิเคราะห์วัสดุที่ผ่านกรรมวิธีโลหะผง การนำไปประยุกต์ใช้งานของวัสดุที่ผ่านกรรมวิธีโลหะผง

 

วส 425 การขึ้นรูปและการหล่อโลหะ 2(1-3-2)
MS 425 Metal Forming and Casting
               ประเภทของการขึ้นรูป กระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น กระบวนการขึ้นรูปโลหะก้อน รวมถึง การรีดขึ้นรูป  การตีขึ้นรูป  การดึงขึ้นรูป การปั๊ม การเชื่อม การบัดกรี การหล่อโลหะ ความสัมพันธ์ของสมบัติของโลหะกับกระบวนการขึ้นรูป การฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปและหล่อโลหะ

 

วส 431 เคลือบและอีนาเมล 2(2-0-4)
MS 431 Glaze and Enamel
               วิทยาศาสตรของเคลือบและอีนาเมล  โครงสราง ลักษณะเฉพาะ และสมบัติของเคลือบและอีนาเมล  ประเภทของน้ำเคลือบเซรามิก อีนาเมลบนโลหะ การผลิตและกระบวนการขึ้นรูปเคลือบและอีนาเมล
วส 432 อิเล็กโทรเซรามิก 2(2-0-4)
MS 432 Electroceramics
               เซรามิกสมัยใหม่ที่ใช้ในประโยชน์จากสมบัติทางไฟฟ้า แม่เหล็ก ทางแสง สมบัติไพโรอิเล็กทริกและสมบัติเพียโซ องค์ประกอบของเซรามิกสมัยใหม่ เทคนิคในกระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้อิเล็กโทรเซรามิก ตัวฉนวน ตัวเก็บประจุ สารกึ่งตัวนำ ไดโอด ตัวต้านทาน ก๊าซเซนเซอร์ วาริสเตอร์ ตัวเพียโซ

 

วส 433 ซีเมนต์และคอนกรีต 2(2-0-4)
MS 433 Cement and Concrete
               เคมีของสารประกอบซีเมนต์ ประเภทของซีเมนต์ การผลิตและการใช้งาน การควบคุมคุณภาพของปูนซีเมนต์  ประเภทของคอนกรีต สมบัติของคอนกรีตที่ดี การควบคุมคุณภาพคอนกรีต

 

วส 441 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษเบื้องต้น 2(2-0-4)
MS 441 Introduction to Pulp and Paper Technology
               วัตถุดิบที่ใช้ผลิตเยื่อ ประเภทของเส้นใย โครงสร้างและสมบัติทางกายภาพและเคมีของเส้นใย กระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ การทดสอบสมบัติเยื่อและกระดาษ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษและการนำไปใช้งาน

 

วส 442 เทคโนโลยียาง 2(2-0-4)
MS 442 Rubber Technology
               ประเภทของยาง  โครงสร้างและสมบัติของยาง สารเติมแต่งสำหรับยาง วัลคาไนเซชันของยาง กระบวนการผลิตยาง การทดสอบยาง การนำยางไปใช้ประโยชน์
วส 443 เทคโนโลยีการแปรรูปพอลิเมอร์ 2(2-0-4)
MS 443 Polymer Processing Technology
               กระบวนการแปรรูปแบบของพอลิเมอร์ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกพลาสติก ยาง และเส้นใย กระบวนการฉีดขึ้นรูป กระบวนการอัดรีดขึ้นรูป การปั่นแบบหลอมเหลว กระบวนการอัดขึ้นรูปเชิงประกอบ หลักการของวิทยากระแส

 

วส 444 เทคโนโลยีเส้นใย 2(2-0-4)
MS 444 Fiber Technology
               โครงสร้าง และสมบัติของเส้นใย การจำแนกชนิดของเส้นใย ประเภทของเส้นใย กระบวนการผลิตเส้นใย การปรับปรุงคุณภาพเส้นใย การวิเคราะห์และทดสอบเส้นใย การประยุกต์ใช้งานของเส้นใย

 

วส 445 ปฏิบัติการเคมีเส้นใย 1(0-2-1)
MS 445 Fiber Chemistry Laboratory
               ปฏิบัติการเคมีเส้นใย การเตรียมสารละลายจากเส้นใย  การแปรรูปเส้นใยจากการละลาย การวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการละลาย

 

วส 451 สมบัติทางแสงของแร่ 2(1-2-3)
MS 451 Optical Mineralogy
               สมบัติทางแสงของแร่    การประยุกต์สมบัติทางแสงของแร่ในการจำแนกแร่ประกอบหินจากแผ่นบาง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบโพลาไรซ์ รวมถึงฝึกปฏิบัติการเตรียมแผ่นหินบางและจำแนกแร่ด้วยสมบัติทางแสง

 

วส 452 ลักษณะเฉพาะของหินมีค่า 2(1-3-2)
MS 452 Precious Stone Characterization
               ชนิดและแหล่งกำเนิดของหินมีค่า สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางแสงของหินมีค่า การจำแนกประเภทของหินมีค่าด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงฝึกปฏิบัติการจำแนกชนิดหินมีค่าและการคัดคุณภาพของหินมีค่า

 

วส 453 การบริหารและการจัดการอุตสาหกรรม 2(2-0-4)
MS 453 Industrial Administration and Management
               การจัดการการผลิต การบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีการจูงใจ และสภาวะผู้นำ หลักการออกแบบและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมทางด้านวัสดุศาสตร์

 

วส 454 การสกัดโลหะมีค่าจากเศษของเสีย 2(1-2- 3)
MS 454 Refining of Precious Metal Scraps and Wastes
               หลักการสกัดโลหะมีค่าด้วยกระบวนการทางเคมี หลักการไฟฟ้าเคมีในการสกัดโลหะมีค่า หลักการดูดซับโลหะจากวัสดุรูพรุน หลักการแลกเปลี่ยนประจุของโลหะจากของเสียจากอุตสาหกรรม  การวิเคราะห์คุณภาพของโลหะที่สกัดได้ และการบำบัดน้ำเสีย การฝึกปฏิบัติสกัดโลหะมีค่าจากเศษของเสีย
วส 455 การวิเคราะห์ความวิบัติ 2(1-2-3)
MS 455 Failure Analysis
               ลักษณะปรากฏและสาเหตุของความวิบัติในวัสดุโลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และวัสดุเชิงประกอบ รูปแบบของการแตกหัก การวิเคราะห์ผิวหน้าแตกหัก ระเบียบวิธีการสืบค้นความวิบัติและการป้องกัน การฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ความวิบัติของวัสดุ

 

วส 456 การเคลือบฟิล์มบาง 2(2-0-4)
MS 456 Thin Film Deposition
               หลักการและเทคนิคการเคลือบฟิล์มบาง ด้วยวิธีการเคลือบผิวด้วยไอกายภาพ เช่น เทคนิคการระเหย เทคนิคสปัตเตอริง การเคลือบผิวด้วยไอเคมี เทคนิคสปินโคทติง สมบัติฟิล์มบางและวิธีการตรวจสอบสมบัติของฟิล์มบาง การนำฟิล์มบางไปประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรม

 

วส 457 การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือขั้นสูง 2(1-2-3)
MS 457 Advanced  Instrument Analysis
               หลักการและเทคนิคในการศึกษาลักษณะเฉพาะ การตรวจสอบโครงสร้างและสมบัติของวัสดุด้วยเทคนิคขั้นสูง การใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ (XRF) การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM, TEM, AFM)  การใช้เทคนิคทางสเปกโทรสโคปี (AA, FTIR, UV-VIS, NMR) การใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงความร้อน (TGA, DSC) การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วัสดุด้วยเครื่องมือขั้นสูง

 

วส 458 วัสดุศาสตร์เชิงคำนวณ 2(1-2-3)
MS 458 Computational Materials Science
                การออกแบบและจำลองโครงสร้างของวัสดุและการทำนายพฤติกรรมของวัสดุ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจำลองการประยุกต์เทคนิคเชิงคอมพิวเตอร์ในวัสดุศาสตร์ การฝึกปฏิบัติการออกแบบและจำลองโครงสร้างของวัสดุด้วยคอมพิวเตอร์

 

วส 471 วัสดุเชิงประกอบเบื้องต้น 2(2-0-4)
MS 471 Introduction to Composite Materials
               ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุเชิงประกอบ เฟสกระจาย เฟสเมทริกซ์ วัสดุเชิงประกอบที่มีพอลิเมอร์เป็นเมทริกซ์ วัสดุเชิงประกอบที่มีโลหะเป็นเมทริกซ์  วัสดุเชิงประกอบที่มีเซรามิกเป็นเมทริกซ์ วัสดุเชิงประกอบคาร์บอน สมบัติทางกลของวัสดุเชิงประกอบ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบวัสดุเชิงประกอบ

 

วส 472 เทคโนโลยีการขึ้นรูประดับไมโครและนาโน 2(2-0-4)
MS 472 Micro and Nanofabrication Technology
               หลักการสร้างโครงสร้างนาโน การสร้างในรูปแบบการผลิตจากใหญ่ไปเล็ก การสร้างในรูปแบบการผลิตจากเล็กไปใหญ่ เทคนิคการสร้างโครงสร้างนาโน ความสามารถในการประกอบตัวเองได้ การวิเคราะห์คุณลักษณะของวัสดุที่ขึ้นรูประดับไมโครและนาโน

 

วส 473 วัสดุฉลาด 2(2-0-4)
MS 473 Smart Materials
               หลักการและความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่สามารถปรับตัวเองและตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกที่มากระทบได้ วัสดุพวกโลหะจำรูป วัสดุเพียโซอิเล็กทริกไดอิเล็กทริกอิลาสโตเมอร์ และวัสดุโฟโตโครมิก การประยุกต์ใช้วัสดุฉลาด

 

วส 474 นวัตกรรมวัสดุ 2(2-0-4)
MS 474 Innovative  Materials
               กรณีศึกษาวัสดุใหม่ การสร้างสรรค์วัสดุและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคต เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตวัสดุในอนาคต กรณีศึกษาการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์หรือภาคอุตสาหกรรม

 

วส 475 การเลือกใช้วัสดุ 2(2-0-4)
MS 475 Materials Selection
               หลักการของการเลือกใช้วัสดุ การเลือกใช้วัสดุและการเลือกกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งาน การพิจารณาความเหมาะสมจากประสิทธิภาพและทางเศรษฐศาสตร์  พฤติกรรมของวัสดุระหว่างการใช้งาน ข้อจำกัดของวัสดุ กรณีศึกษาในการเลือกใช้วัสดุ

 

วส 476 การรับรู้และความรู้สึกต่อวัสดุ 2(2-0-4)
MS 476 Materials Perception and Sensation
               คำจำกัดความของการรับรู้และความรู้สึก ประสาทสัมผัสพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ที่มีต่อวัสดุ ความสัมพันธ์ของการรับรู้และความรู้สึกต่อวัสดุกับสมบัติของวัสดุ การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อวัสดุหรือผลิตภัณฑ์

 

วส 477 วัสดุแคทาลิติก 2(2-0-4)
MS 477 Catalytic  Materials
                ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเร่งปฏิกิริยาเอกพันธุ์และวิวิธพันธุ์ วัสดุรูพรุน กระบวนการเร่งปฏิกิริยาบนพื้นผิว ปรากฏการณ์การดูดซับและไอโซเทอร์มของการดูดซับ จลนพลศาสตร์ของการดูดซับ กลไกการเกิดปฏิกิริยา การเตรียมและศึกษาสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา การประยุกต์ใช้การเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ในอุตสาหกรรม

 

วส 478 วัสดุสมรรถนะสูง 2(2-0-4)
MS 478 High Performance Materials
               ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและสมบัติของวัสดุสมรรถนะสูง การนำวัสดุไปใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ประเภทของวัสดุสมรรถนะสูง ซูเปอร์อัลลอย เทอร์โมพลาสติกสมรรถนะสูง เส้นใยสมรรถนะสูง วัสดุเชิงประกอบสมรรถนะสูง การใช้งานของวัสดุสมรรถนะสูง

 

 

วส 481 โครงงานทางวัสดุศาสตร์ 2(0-6-2)
MS 481 Project in Materials Science
               การศึกษาค้นคว้า การกำหนดปัญหาวิจัย การออกแบบการทดลอง การดำเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านวัสดุศาสตร์ในระดับปริญญาตรี และการนำเสนอผลงานวิจัย

 

วส 482 หัวข้อทางวัสดุศาสตร์ 1(1-0-2)
MS 482 Selected Topics in Materials Science
การอภิปรายหัวข้อน่าสนใจทางด้านวัสดุศาสตร์

 

วส 483 วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
MS 483 Eco-Friendly Materials
               แนวคิดและนวัตกรรมของวัสดุที่เอื้อต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของวัสดุ ตั้งแต่ขั้นตอนของการหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ขนส่ง การใช้งาน ไปจนถึงการทิ้งทำลายเมื่อวัสดุสิ้นอายุการใช้งาน การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

วส 491 ฝึกงาน 2(0-6-0)
MS 491 Internship
               การเรียนรู้การทำงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และนำความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ไปใช้งาน โดยกำหนดให้มีจำนวนชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง

 

วส 492 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
MS 492 Co-operative Education
               การปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรได้มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง โดยนำเอาความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่นิสิตได้ศึกษามาแล้วนำไปปฏิบัติจริงในสถานประกอบการให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี