ต้อนรับนิสิตใหม่วัสดุศาสตร์ 2563

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว จัดโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัววัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 21 และ 24 กรกฎาคม 2563 ดำเนินกิจกรรมด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet