ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ รับการตรวจประเมินมาตรฐาน BSL2

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 2 ของภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ Biosafety Level 2 (BSL2) จากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Dr Greg Heness’s 3 Minute Thesis

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 Dr. Greg Heness ได้ให้เกียตริมาบรรยายและจัด workshop ในรูปแบบออนไลน์ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีปีที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอในงาน Sci-Fair ของคณะฯ ที่จะจัดในเดือนเมษายน

รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงวัสดุ

เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาบรรยายและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการผลิตวัสดุจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการทำอะโนไดซ์ การบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา MS353 Materials Properties Development บรรยาย ณ ห้อง 19-814 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ.วัสดุศาสตร์ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดหลักสูตร” ปีการศึกษา 2563 ณ ลานกีฬาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ขอขอบคุณภาพจาก Facebook Page: โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต https://www.facebook.com/wachirathamsatitofficial

การประกวดนำเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์​ ระดับภาควิชาฯ

เมื่อวันที่ 18 และ 21 มกราคม 2564 ภาควิชาวัสดุศาสตร์จัดประกวดการนำเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ​ How Sci & Tech​ Drive our Modern Lives รูปแบบออนไลน์ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ​ ระดับภาควิชา​ คือ “นางสาวสิริพร​ หวู” นำเสนอด้วยภาษาไทย “นางสาวสิรินยา​ อุกาสี” นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาควิชาทั้งสองได้เป็นตัวแทนไปประกวดในระดับคณะต่อไป ขอ​ขอบคุณ​ภาพถ่ายโดย หน่วยสื่อสารองค์กร​และวิเทศสัมพันธ์​ สำนักงานคณบดี​ คณะวิทยาศาสตร์​ มศว

นิสิตวัสดุศาสตร์เยี่ยมชม TCDC

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ (Materials & Design Innovation Center) ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC, Thailand Creative & Design Center) ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณวิทยากร (คุณจ๊อบ ดาราวรรณ จิตรีเที่ยง) และ TCDC Service Team เป็นอย่างสูง ที่ให้การต้อนรับและแนะนำศูนย์ฯ แก่คณะอาจารย์และนิสิตเป็นอย่างดี

การบรรยายพิเศษเรื่อง Hydrogels for Wound Care and Cosmetics โดย ดร.พิมพ์พร​ อุทยารัตน์​

เมื่อวันที่​ 9​ ธันวาคม​ 2563​ เวลา​ 10.30-12 30​ น. ดร.พิมพ์พร​ อุทยารัตน์​ จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์​แห่งชาติ​ (องค์การมหาชน)​ ให้เกียรติ​เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในรายวิชาสัมมนาทางด้านวัสดุ​ศาสตร์​ เรื่อง​ Hydrogels for Wound Care and Cosmetics ณ​ ภาควิชา​วัสดุ​ศาสตร์​ ห้อง​ 19-1305 คณะวิทยาศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ศรี​นครินทร​วิโรฒ

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็นเจ้าภาพร่วม (Co-host) การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology (SMARTMAT@2020) ร่วมกับสมาคมเซรามิกอเมริกัน สาขาประเทศไทย (The American Ceramic Society-Thailand Chapter, ACerS-Thailand Chapter) ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563 ณ อ.พัทยา จ.ชลบุรี ประเทศไทย โดยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยชั้นนำ ผู้ได้รับทุนวิจัย รวมถึงบุคคลผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์ ผลงาน องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านวัสดุฉลาดและนาโนเทคโนโลยี นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับชาติและนานาชาติ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน…

นิสิตและบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือฯ จุฬาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ และบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เครื่องมือฯ ที่ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่ทางนิสิตและบุคลากรเป็นอย่างดี