ผศ.ดร.นภฉัตร ธารีลาภ บรรยายเกี่ยวกับการกัดกร่อน​(Corrosion)

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นภฉัตร ธารีลาภ อาจารย์จากคณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Corrosion in everyday life and in industries” ณ ห้อง 19-814 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

Open House 2020

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม Open house 2020 กับมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดซุ้มให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ที่โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ และมีการเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการชั้น 9 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนและผู้สนใจเข้าชมมากมาย

การบรรยายพิเศษ​ เรื่อง​ “FOREST PRODUCTS UTILIZATION”

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563​ ภาควิชาวัสดุศาสตร์​ ได้รับเกียรติ​จากวิทยากรพิเศษ​ 2 ท่าน​ คือ อาจารย์​กิติพงศ์ ตั้งกิจ และ ผู้ช่วย​ศาสตราจารย์​ ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ อาจารย์จากภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “FOREST PRODUCTS UTILIZATION การใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์” โดยวิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติเบื้องต้นของกระบวนการแปรรูปทางวนผลิตภัณฑ์ และการวัดคุณค่าการใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์ การบรรยายจัดขึ้น​ ณ​ ห้อง​ 19-813 อาคาร​ 19​ คณะวิทยาศาสตร์​ มศว​ ประวานมิตร

ดร.ภัคนนันท์ ภัควนิตย์​ให้เกียรติบรรยายวิชาสัมมนา​ป.โท

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ภาควิชาได้เชิญวิทยากรพิเศษ ดร. ภัคนนันท์ ภัควนิตย์ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง ประจำระบบลำเลียงแสงที่ 1.2 X-ray Imaging and X-ray Tomographic Microscopy, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Synchrotron Radiation X-ray Tomographic Microscopy

กิจกรรมกล่องวิเศษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “วัสดุรีไซเคิล” ให้กับนิสิตวัสดุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ณ โถงล่าง อาคาร 19 ด้วยการเข้าร่วมโครงการ “กล่องวิเศษ” ของบริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด ในการรับบริจาคกล่อง UHT เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นชิปบอร์ดแล้วนำไปผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เพื่อส่งมองให้โรงเรียนที่ขาดแคลน เป็นการส่งมอบความสุขสู่เด็กไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม โดยภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้ทำการส่งมอบกล่องไปแล้วทั้งสิ้นมากกว่า 2000 กล่อง และในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ทางบริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด ได้อนุเคราะห์มารับกล่องนม UHT เพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ขอขอบคุณบริษัทเป็นอย่างสูง ท่านที่ต้องการร่วมบริจาคกล่อง UHT ที่ผ่านการ “แกะ ล้าง เก็บ” ช่วยส่งต่อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนให้เด็กไทย สามารถบริจาคได้ที่ “กล่องวิเศษ” ที่โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

ต้อนรับนิสิตใหม่วัสดุศาสตร์ 2563

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว จัดโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัววัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 21 และ 24 กรกฎาคม 2563 ดำเนินกิจกรรมด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

ทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับนิสิตวัสดุศาสตร์และบุคลากรในภาควิชา โดยมี ผศ.ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ และนายธีรัตน์ วัชรัตน์พงศ์ เป็นวิทยากร หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นิสิตและบุคลากรได้เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์กลับไปใช้เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่าด้วย

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องประดับ บ.แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 26 และ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องประดับ ณ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณทีมวิทยากรทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ ให้ความรู้ และนำชมโรงงานเป็นอย่างดี

เยี่ยมชมสถาบันพลาสติก

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันพลาสติก (Plastics Institute of Thailand) ณ อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 86/6 ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณสถาบันฯ และทีมวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูง