โครงการอบรมครูเพื่อให้ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และธรณีวิทยา

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมครูเพื่อให้ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และธรณีวิทยา โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ “เปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4” ของคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2561

การรับบริจาคบรรจุภัณฑ์ UHT ในโครงการ “กล่องวิเศษ”

ตามที่ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ “กล่องวิเศษ” ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด ในการรับบริจาคบรรจุภัณฑ์ ประเภท UHT เพื่อนำไปเข้ากระบวนการ recycle และแปรรูปเป็นแผ่นชิปบอร์ด นำมาประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนต่างๆ โดยได้เริ่มนำมาตั้งไว้ที่โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ขณะนี้มีผู้บริจาคบรรจุภัณฑ์ UHT ครบเต็มจำนวน 1 กล่องบริจาคแล้ว โดยนับได้ประมาณ 1000 ชิ้น ซึ่งภาควิชาฯจะนำไปส่งมอบให้กับบริษัท อำพลฟูดส์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยจากนี้จะมีการเก็บและนับจำนวนทุก 2 เดือน

โครงการแนะแนวการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 8.00-12.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้

เปิดบ้านวัสดุศาสตร์ : SWU Open House 2017

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการจัด “โครงการเปิดบ้าน : SWU Open House 2017” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้มีการจัดบูทแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตร การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวัสดุศาสตร์ในปีการศึกษา 2561 และกิจกรรมที่โถงอาคาร 19 และที่ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 19-913 โดยมีกิจกรรมที่สาธิตให้นักเรียนและผู้สนใจเข้าชม เช่น Shape memory alloys, Glasses cleaning, Ceramic slipcasting, Coloured glass, Electroplating, Silly putty, Conductive ink รวมถึงมีการเล่นเกมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลมากมาย 

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Nanocomposite Elastomer”

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Nanocomposite Elastomer” โดย ผศ.ดร.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย จาก ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-12.30 น. ห้อง 10-108 อาคาร 10 ชั้น 1

Regenerated cellulose from high alpha cellulose pulp of steam-exploded sugarcane bagasse

Phinichka, N., Kaenthong, S. Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10140, Thailand Abstract The need for biodegradable films for packaging, absorbents, and fibers has encouraged the development of novel biodegradable films made from natural sources, especially agricultural byproducts. The present investigation involved preparation of alpha cellulose and regenerated cellulose film, in view of…

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Recent Trends in Powder Metallurgy Research”

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ร่วมฟังการบรรยาย รายวิชา สัมมนาวัสดุศาสตร์ (วส 593) เรื่อง “Recent Trends in Powder Metallurgy Research” โดย อาจาย์ ดร.นวรัตน์ วรอวยชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 – 12.30 น. ณ ห้อง 10-108 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฉายรังสีแกมมาเพื่อพัฒนาแผ่นไฮโดรเจลสำหรับสมานแผล”

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฉายรังสีแกมมาเพื่อพัฒนาแผ่นไฮโดรเจลสำหรับสมานแผล” โดย ดร.พิมพ์พร อุทยารัตน์ จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ห้อง 10-108 อาคาร 10 ชั้น 1