เปิดบ้านวัสดุศาสตร์ : SWU Open House 2017

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการจัด “โครงการเปิดบ้าน : SWU Open House 2017” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้มีการจัดบูทแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตร การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวัสดุศาสตร์ในปีการศึกษา 2561 และกิจกรรมที่โถงอาคาร 19 และที่ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 19-913 โดยมีกิจกรรมที่สาธิตให้นักเรียนและผู้สนใจเข้าชม เช่น Shape memory alloys, Glasses cleaning, Ceramic slipcasting, Coloured glass, Electroplating, Silly putty, Conductive ink รวมถึงมีการเล่นเกมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลมากมาย