ทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับนิสิตวัสดุศาสตร์และบุคลากรในภาควิชา โดยมี ผศ.ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ และนายธีรัตน์ วัชรัตน์พงศ์ เป็นวิทยากร หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นิสิตและบุคลากรได้เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์กลับไปใช้เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่าด้วย