การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็นเจ้าภาพร่วม (Co-host) การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology (SMARTMAT@2020) ร่วมกับสมาคมเซรามิกอเมริกัน สาขาประเทศไทย (The American Ceramic Society-Thailand Chapter, ACerS-Thailand Chapter) ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563 ณ อ.พัทยา จ.ชลบุรี ประเทศไทย โดยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยชั้นนำ ผู้ได้รับทุนวิจัย รวมถึงบุคคลผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์ ผลงาน องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านวัสดุฉลาดและนาโนเทคโนโลยี นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับชาติและนานาชาติ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน…