นิสิตวัสดุศาสตร์เยี่ยมชม TCDC

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ (Materials & Design Innovation Center) ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC, Thailand Creative & Design Center) ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณวิทยากร (คุณจ๊อบ ดาราวรรณ จิตรีเที่ยง) และ TCDC Service Team เป็นอย่างสูง ที่ให้การต้อนรับและแนะนำศูนย์ฯ แก่คณะอาจารย์และนิสิตเป็นอย่างดี

การบรรยายพิเศษเรื่อง Hydrogels for Wound Care and Cosmetics โดย ดร.พิมพ์พร​ อุทยารัตน์​

เมื่อวันที่​ 9​ ธันวาคม​ 2563​ เวลา​ 10.30-12 30​ น. ดร.พิมพ์พร​ อุทยารัตน์​ จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์​แห่งชาติ​ (องค์การมหาชน)​ ให้เกียรติ​เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในรายวิชาสัมมนาทางด้านวัสดุ​ศาสตร์​ เรื่อง​ Hydrogels for Wound Care and Cosmetics ณ​ ภาควิชา​วัสดุ​ศาสตร์​ ห้อง​ 19-1305 คณะวิทยาศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ศรี​นครินทร​วิโรฒ

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็นเจ้าภาพร่วม (Co-host) การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology (SMARTMAT@2020) ร่วมกับสมาคมเซรามิกอเมริกัน สาขาประเทศไทย (The American Ceramic Society-Thailand Chapter, ACerS-Thailand Chapter) ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563 ณ อ.พัทยา จ.ชลบุรี ประเทศไทย โดยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยชั้นนำ ผู้ได้รับทุนวิจัย รวมถึงบุคคลผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์ ผลงาน องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านวัสดุฉลาดและนาโนเทคโนโลยี นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับชาติและนานาชาติ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน…