รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงวัสดุ

เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาบรรยายและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการผลิตวัสดุจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการทำอะโนไดซ์ การบรรยายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา MS353 Materials Properties Development บรรยาย ณ ห้อง 19-814 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร