Dr Greg Heness’s 3 Minute Thesis

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 Dr. Greg Heness ได้ให้เกียตริมาบรรยายและจัด workshop ในรูปแบบออนไลน์ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีปีที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอในงาน Sci-Fair ของคณะฯ ที่จะจัดในเดือนเมษายน