เกี่ยวกับภาควิชาวัสดุศาสตร์

ภาควิชาวัสดุศาสตร์เปิดสอนใน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุประเภทต่างๆ โดยการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาเป็นองค์ความรู้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของวัสดุ รวมถึงกระบวนการผลิต กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ การใช้ประโยชน์ของวัสดุ ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนากระบวนการผลิตแบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะสูงขึ้น

ภาควิชาวัสดุศาสตร์มุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักวัสดุศาสตร์ ที่สามารถออกแบบและพัฒนาในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมแก้ว/กระจก อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเหล็ก หรืออุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักวิจัยหรือนักวิชาการด้านวัสดุศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน และนักวิเคราะห์ทดสอบสมบัติและคุณภาพของวัสดุในโรงงานผลิต