สำหรับนักเรียนม.6 ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย

รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้

ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน
1 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
2 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
4 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
5 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
6 โรงเรียนมักกะสันพิทยา
7 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
8 โรงเรียนชลประทานวิทยา
9 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์
10 โรงเรียนวัฒนานคร
11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
12 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
13 โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
3 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นหล้า
4 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
5 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ
6 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล
7 โรงเรียนบ้านทับวัง
8 โรงเรียนชิตใจชื่น
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน
1 ปราจิณราษฎรอำรุง
2 ปราจีนกัลยาณี
3 ปราจิณราษฎรอำรุง๒
4 ไทยรัฐวิทยา ๗
5 กบินทร์วิทยา
6 ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
7 กบินทร์บุรี
8 วังตะเคียนวิทยาคม
9 วังดาลวิทยาคม
10 มณีเสวตรอุปถัมภ์
11 ร่มเกล้า ปราจีนบุรี
12 ชิตใจชื่น
13 กระทุ่มแพ้ววิทยา
14 ประจันตราษฎร์บำรุง
15 สุวรรณวิทยา
16 วัดพรหมประสิทธิ์
17 ศรีมหาโพธิ
18 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม
19 ศรีมโหสถ
20 เมืองนครนายก
21 นครนายกวิทยาคม
22 นวมราชานุสรณ์
23 ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
24 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
25 ปากพลีวิทยาคาร
26 บ้านนา นายกพิทยากร
27 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา
28 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
29 องครักษ์
30 ภัทรพิทยาจารย์
31 คลองหาดพิทยาคม
32 วังน้ำเย็นวิทยาคม
33 สระแก้ว
34 วังหลังวิทยาคม
35 ท่าเกษมพิทยา
36 วังสมบูรณ์วิทยาคม
37 วังไพรวิทยาคม
38 อรัญประเทศ
39 ทัพราชวิทยา
40 คลองน้ำใสวิทยาคาร
41 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
42 ซับม่วงวิทยา
43 ตาพระยา
44 ทัพพระยาพิทยา

ขอบคุณภาพจาก พี่มศวพาน้องสอบ

การรับบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

รอบที่ 1

จำนวนรับ 5 คน

แฟ้มสะสมผลงานและสอบสัมภาษณ์

รอบที่ 2

1.GAT

2.GPAX

3.สอบสัมภาษณ์

4.แฟ้มสะสมผลงาน

รอบที่ 3

1.GAT

2.วิชาสามัญ 9 วิชา
-ภาษาอังกฤษ
-คณิตศาสตร์1
-ฟิสิกส์
-เคมี
-ชีววิทยา

3.สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 4

1.O-NET

2.GAT/PAT

3.GPAX

รอบที่ 5

1.GAT

2.วิชาสามัญ 9 วิชา
-ภาษาอังกฤษ
-คณิตศาสตร์1
-ฟิสิกส์
-เคมี
-ชีววิทยา

3.สอบสัมภาษณ์