สำหรับนักเรียนม.6 ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย

ในปีการศึกษา 2566

(สำหรับข้อมูลล่าสุด สามารถติดตามได้ที่ SWU Admission)