การรับบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

รอบที่ 1

จำนวนรับ 2 คน

แฟ้มสะสมผลงานและสอบสัมภาษณ์

รอบที่ 2

จำนวนรับ 6 คน

1.GAT

2.GPAX

3.สอบสัมภาษณ์

4.แฟ้มสะสมผลงาน

รอบที่ 3

จำนวนรับ 26 คน

1.GAT

2.วิชาสามัญ 9 วิชา
-ภาษาอังกฤษ
-คณิตศาสตร์1
-ฟิสิกส์
-เคมี
-ชีววิทยา

3.สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 4

จำนวนรับ 10 คน

1.O-NET

2.GAT/PAT

3.GPAX

รอบที่ 5

จำนวนรับ 1 คน

1.GAT

2.วิชาสามัญ 9 วิชา
-ภาษาอังกฤษ
-คณิตศาสตร์1
-ฟิสิกส์
-เคมี
-ชีววิทยา

3.สอบสัมภาษณ์