สำหรับนักเรียนม.6 ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย

รับสมัคร TCAS รอบที่ 1 :แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) วันที่ 2-25 ตุลาคมนี้

  • portfoilio

  • recommend

ขอบคุณภาพจาก พี่มศวพาน้องสอบ

การรับบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

รอบที่ 1

จำนวนรับ 5 คน

แฟ้มสะสมผลงานและสอบสัมภาษณ์

รอบที่ 2

1.GAT

2.GPAX

3.สอบสัมภาษณ์

4.แฟ้มสะสมผลงาน

รอบที่ 3

1.GAT

2.วิชาสามัญ 9 วิชา
-ภาษาอังกฤษ
-คณิตศาสตร์1
-ฟิสิกส์
-เคมี
-ชีววิทยา

3.สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 4

1.O-NET

2.GAT/PAT

3.GPAX

รอบที่ 5

1.GAT

2.วิชาสามัญ 9 วิชา
-ภาษาอังกฤษ
-คณิตศาสตร์1
-ฟิสิกส์
-เคมี
-ชีววิทยา

3.สอบสัมภาษณ์