ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเกี่ยวกับวัสดุชนิดต่างๆ อาทิ โลหะและโลหะผสม เซรามิกและแก้ว พอลิเมอร์และเส้นใย วัสดุคอมโพสิต วัสดุชีวภาพ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุนาโน วัสดุแม่เหล็ก และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาตั้งแต่ การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการขึ้นรูป ตลอดจนสมบัติ และการใช้งาน ของวัสดุที่ผลิตขึ้น จึงนับเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะสิ่งของ และเครื่องมือเครื่องใช้ ที่มนุษย์ผลิตขึ้นใช้นั้น ล้วนแล้วแต่ทำมาจากวัสดุประเภทต่างๆ ด้วยกันทั้งสิ้น การพัฒนาทางด้านวัสดุศาสตร์ จึงเป็นพื้นฐานสำคัญ ของการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต ยิ่งมนุษย์พัฒนาเทคโนโลยี ก้าวหน้าไปเพียงใด ก็ยิ่งจำเป็นต้องคิดค้นวัสดุชนิดใหม่ๆ ให้มีสมบัติที่เหมาะสม ต่อการใช้งานมากขึ้นตามไปด้วย

วัสดุศาสตร์คืออะไร?

วัสดุศาสตร์ คือ การศึกษาธรรมชาติ พฤติกรรม/สมบัติของวัสดุและการใช้ประโยชน์ของวัสดุที่ประยุกต์กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวคือวัสดุศาสตร์เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของวัสดุ

วัสดุศาสตร์มีความสำคัญอย่างไร?

ในปัจจุบัน วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อมนุษย์ในหลายด้าน ทั้งชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และยังเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมแก้ว/กระจก อุตสาหกรรมเครื่องประดับ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง และของอุตสาหกรรมในอนาคตของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ อุตสาหกรรมวัสดุทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องมี นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรสาขาวัสดุศาสตร์ คอยดูแลแก้ไขปัญหาและวิจัยวัสดุใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง โดยนักวัสดุศาสตร์ (Materials Scientists) จะมีบทบาทในส่วนของ การพัฒนาออกแบบวัสดุ ดูแลกระบวนการทางเทคนิคในการผลิต และเทคนิคการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ เป็นต้น

จบวัสดุศาสตร์แล้วทำงานอะไร?

นักวัสดุศาสตร์ ทำหน้าที่ออกและพัฒนาวัสดุ ดูแลกระบวนการทางเทคนิคในการผลิตวัสดุในอุตสากรรมประเภทต่างๆ นักวิจัยหรือนักวิชาการด้านวัสดุศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน นักวิเคราะห์สมบัติและคุณภาพวัสดุ


No Articles Found.