June 2022

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
 • 65 : ช่วงเวลาใช้สิทธิล่วงหน้า การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 65 : ช่วงเวลาใช้สิทธิล่วงหน้า การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
7
 • 65 : ช่วงเวลาใช้สิทธิล่วงหน้า การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 65 : ช่วงเวลาใช้สิทธิล่วงหน้า การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
8
 • 65 : ขอเชิญ ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
 • 65 : ขอเชิญ ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว
9
10
11
12
13
14
 • 65 : โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 3 การเขียนข้อเสนอโครงการให้ตรงประเด็นตอบโจทย์ผู้ให้ทุน
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 • 65 : โครงการ Sci-Share กิจกรรมนักวิจัยสอนใช้เครื่องมือ กิจกรรมที่ 3 : การประยุกต์ใช้เทคนิค NMR เมตาโบโลมิกส์กับสารตัวอย่างที่พบในชีวิตประจำวัน (NMR Metabolomics with Example of Real-life Mixture Samples)
24
25
26
27
 • 65 : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEx :การประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Impact Assessment : SIA)
28
29
 • 65 : วันเสนอชื่อ (ล่วงหน้า)
30
 • 65 : วันเสนอชื่อ (ล่วงหน้า)