หัวหน้าภาควิชา

อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา

ห้องทำงาน 19-1311, โทรศัพท์ 18657

คณาจารย์

ผศ.ดร.ปณิธาน วนากมล

ห้องทำงาน 19-811, โทรศัพท์ 18556

ผศ.ดร.สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์

ห้องทำงาน 19-1308, โทรศัพท์ 18654

ผศ.ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ

ห้องทำงาน 15-626, โทรศัพท์ 18258

ผศ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี

ห้องทำงาน 19-1313, โทรศัพท์ 18655

รศ.ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า

ห้องทำงาน 19-1310 โทรศัพท์ 18658

อ.ดร.ฐิติรัตน์ จรุญสุข

ห้องทำงาน 19-1309

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นางสาววนิดา นนทธิ

ห้องทำงาน 19-1703/1, โทรศัพท์ -

นางสาวอังคณา ถึกคุ้ม

ห้องทำงาน 19-1711, โทรศัพท์ 18663