หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

Master of Science Program in Materials Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์),  วท.ม. (วัสดุศาสตร์)

Master of Science (Materials Science), M.Sc. (Materials Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

ปรัชญา

“การเข้าถึงธรรมชาติของวัสดุสามารถบูรณาการทางความรู้สู่นวัตกรรม”

แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์
  • นักวิจัย นักประดิษฐ์หรือวิศวกรทางด้านวัสดุศาสตร์ในหน่วยงานรัฐและเอกชน
  • บุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุประเภทต่างๆ โดยเป็นผู้วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบหรือปรับปรุงคุณภาพวัส
  • บุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตวัสดุประเภทต่างๆ โดยเป็นผู้พัฒนา คิดค้น ประดิษฐ์วัสดุทางเลือกใหม่ที่มีสมบัติที่ดีขึ้น ประหยัดต้นทุนกว่าเดิม

โครงสร้างหลักสูตร

แผนการศึกษา