หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

Bachelor of Science Program in Materials Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์),  วท.บ. (วัสดุศาสตร์)

Bachelor of Science (Materials Science), B.Sc. (Materials Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวัสดุศาสตร์ที่มีความรอบรู้สามารถควบคุมการผลิต ทดสอบและพัฒนาวัสดุในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม
  • นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยในสถาบันวิจัยด้านโลหะและวัสดุ
  • นักวิชาการด้านวัสดุศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • นักวิเคราะห์คุณภาพและสมบัติของวัสดุ
  • พนักงานขายที่ให้ความรู้เชิงเทคนิคในวัสดุประเภทต่างๆ
  • ผู้ประกอบการหรือที่ปรึกษาด้านวัสดุศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร