อ.ดร.พีรญา พูลผล

ห้องทำงาน 19-1313

อ.ดร.ฐิติรัตน์ จรุญสุข

ห้องทำงาน 19-1309

นางสาวอังคณา ถึกคุ้ม

ห้องทำงาน 19-1711, โทรศัพท์ 18663

นางสาววนิดา นนทธิ

ห้องทำงาน 19-1703/1, โทรศัพท์ -

ผศ.ดร.อโนชา หมั่นภักดี

ห้องทำงาน 19-1313, โทรศัพท์ 18655

   

อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา

ห้องทำงาน 19-1311, โทรศัพท์ 18657

ผศ.ดร.สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์

ห้องทำงาน 19-1308, โทรศัพท์ 18654

   

ผศ.ดร.ปณิธาน วนากมล

ห้องทำงาน 19-811, โทรศัพท์ 18556