โครงการสวมใส่ผ้าไทย ทำบุญปีใหม่

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้จัดโครงการสวมใส่ผ้าไทย ทำบุญปีใหม่ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ถนนพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรและนิสิตปริญญาโทของภาควิชา เข้าร่วมถวายสังฆทานและนั่งสมาธิเพื่อเป็นสิริมงคลโดยพร้อมเพรียง

โครงการอบรมครูเพื่อให้ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และธรณีวิทยา

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมครูเพื่อให้ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และธรณีวิทยา โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ “เปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4” ของคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2561

Materials Science @SWU Open House 2016

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการจัดโครงโครงการเปิดบ้าน “SWU Open House 2016” เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการตั้งบูธแนะนำหลักสูตร ที่จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 รวมถึงมีการพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้ารว่มโครงการเป็นอย่างดี