ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Nanocomposite Elastomer”

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Nanocomposite Elastomer” โดย ผศ.ดร.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย จาก ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-12.30 น. ห้อง 10-108 อาคาร 10 ชั้น 1

Regenerated cellulose from high alpha cellulose pulp of steam-exploded sugarcane bagasse

Phinichka, N., Kaenthong, S. Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10140, Thailand Abstract The need for biodegradable films for packaging, absorbents, and fibers has encouraged the development of novel biodegradable films made from natural sources, especially agricultural byproducts. The present investigation involved preparation of alpha cellulose and regenerated cellulose film, in view of…