Mechanical properties of compression-molded electrospun silica fiber/nylon-6 composites

Wangworn, P.a, Wanakamol, P.b aDepartment of Physics, Faculty of ScienceSrinakharinwirot University, Wattana, Bangkok Thailand bDepartment of Materials Science, Faculty of ScienceSrinakharinwirot University, Wattana, Bangkok Thailand Abstract In this study, we utilized electrospun silica fibers (ESFs) as reinforcement in sandwiched nylon-6 composites. The silica fibers were fabricated via electrospinning of sol-gel precursor, prepared from tetraethyl orthosilicate.…

โครงการสวมใส่ผ้าไทย ทำบุญปีใหม่

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้จัดโครงการสวมใส่ผ้าไทย ทำบุญปีใหม่ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ถนนพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรและนิสิตปริญญาโทของภาควิชา เข้าร่วมถวายสังฆทานและนั่งสมาธิเพื่อเป็นสิริมงคลโดยพร้อมเพรียง

โครงการอบรมครูเพื่อให้ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และธรณีวิทยา

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมครูเพื่อให้ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และธรณีวิทยา โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ “เปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4” ของคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2561