นิสิตวัสดุศาสตร์เยี่ยมชม TCDC

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ (Materials & Design Innovation Center) ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC, Thailand Creative & Design Center) ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณวิทยากร (คุณจ๊อบ ดาราวรรณ จิตรีเที่ยง) และ TCDC Service Team เป็นอย่างสูง ที่ให้การต้อนรับและแนะนำศูนย์ฯ แก่คณะอาจารย์และนิสิตเป็นอย่างดี

การบรรยายพิเศษเรื่อง Hydrogels for Wound Care and Cosmetics โดย ดร.พิมพ์พร​ อุทยารัตน์​

เมื่อวันที่​ 9​ ธันวาคม​ 2563​ เวลา​ 10.30-12 30​ น. ดร.พิมพ์พร​ อุทยารัตน์​ จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์​แห่งชาติ​ (องค์การมหาชน)​ ให้เกียรติ​เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในรายวิชาสัมมนาทางด้านวัสดุ​ศาสตร์​ เรื่อง​ Hydrogels for Wound Care and Cosmetics ณ​ ภาควิชา​วัสดุ​ศาสตร์​ ห้อง​ 19-1305 คณะวิทยาศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ศรี​นครินทร​วิโรฒ

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็นเจ้าภาพร่วม (Co-host) การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology (SMARTMAT@2020) ร่วมกับสมาคมเซรามิกอเมริกัน สาขาประเทศไทย (The American Ceramic Society-Thailand Chapter, ACerS-Thailand Chapter) ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563 ณ อ.พัทยา จ.ชลบุรี ประเทศไทย โดยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยชั้นนำ ผู้ได้รับทุนวิจัย รวมถึงบุคคลผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์ ผลงาน องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านวัสดุฉลาดและนาโนเทคโนโลยี นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับชาติและนานาชาติ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน…

นิสิตและบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือฯ จุฬาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ และบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เครื่องมือฯ ที่ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่ทางนิสิตและบุคลากรเป็นอย่างดี

ผศ.ดร.นภฉัตร ธารีลาภ บรรยายเกี่ยวกับการกัดกร่อน​(Corrosion)

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นภฉัตร ธารีลาภ อาจารย์จากคณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Corrosion in everyday life and in industries” ณ ห้อง 19-814 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

Open House 2020

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม Open house 2020 กับมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดซุ้มให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ที่โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ และมีการเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการชั้น 9 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนและผู้สนใจเข้าชมมากมาย

การบรรยายพิเศษ​ เรื่อง​ “FOREST PRODUCTS UTILIZATION”

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563​ ภาควิชาวัสดุศาสตร์​ ได้รับเกียรติ​จากวิทยากรพิเศษ​ 2 ท่าน​ คือ อาจารย์​กิติพงศ์ ตั้งกิจ และ ผู้ช่วย​ศาสตราจารย์​ ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ อาจารย์จากภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “FOREST PRODUCTS UTILIZATION การใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์” โดยวิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติเบื้องต้นของกระบวนการแปรรูปทางวนผลิตภัณฑ์ และการวัดคุณค่าการใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์ การบรรยายจัดขึ้น​ ณ​ ห้อง​ 19-813 อาคาร​ 19​ คณะวิทยาศาสตร์​ มศว​ ประวานมิตร

ดร.ภัคนนันท์ ภัควนิตย์​ให้เกียรติบรรยายวิชาสัมมนา​ป.โท

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ภาควิชาได้เชิญวิทยากรพิเศษ ดร. ภัคนนันท์ ภัควนิตย์ นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง ประจำระบบลำเลียงแสงที่ 1.2 X-ray Imaging and X-ray Tomographic Microscopy, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Synchrotron Radiation X-ray Tomographic Microscopy

กิจกรรมกล่องวิเศษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “วัสดุรีไซเคิล” ให้กับนิสิตวัสดุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ณ โถงล่าง อาคาร 19 ด้วยการเข้าร่วมโครงการ “กล่องวิเศษ” ของบริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด ในการรับบริจาคกล่อง UHT เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นชิปบอร์ดแล้วนำไปผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เพื่อส่งมองให้โรงเรียนที่ขาดแคลน เป็นการส่งมอบความสุขสู่เด็กไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม โดยภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้ทำการส่งมอบกล่องไปแล้วทั้งสิ้นมากกว่า 2000 กล่อง และในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ทางบริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด ได้อนุเคราะห์มารับกล่องนม UHT เพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ขอขอบคุณบริษัทเป็นอย่างสูง ท่านที่ต้องการร่วมบริจาคกล่อง UHT ที่ผ่านการ “แกะ ล้าง เก็บ” ช่วยส่งต่อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนให้เด็กไทย สามารถบริจาคได้ที่ “กล่องวิเศษ” ที่โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

ต้อนรับนิสิตใหม่วัสดุศาสตร์ 2563

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว จัดโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัววัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 21 และ 24 กรกฎาคม 2563 ดำเนินกิจกรรมด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet