การเข้าร่วมอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

อาจารย์สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา นางสาวอังคณา ถึกคุ้ม และนางสาวฐาปนี เพ็ชระ บุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร “โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” ในวันที่ 20 กันยายน 2560 จัดโดย ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี