ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ รับการตรวจประเมินมาตรฐาน BSL1

ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ Biosafety Level 1 (BSL1) จากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ