เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเซรามิก ณ ภัทรา พอร์ซเลน จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเซรามิก ณ บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด อ.หนองแค จ.สระบุรี ขอขอบพระคุณผู้บริหารและทีมวิทยากรทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับและนำชมโรงงานอย่างดีเยี่ยม