ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ รับการตรวจประเมินมาตรฐาน BSL2

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 2 ของภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ Biosafety Level 2 (BSL2) จากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Dr Greg Heness’s 3 Minute Thesis

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 Dr. Greg Heness ได้ให้เกียตริมาบรรยายและจัด workshop ในรูปแบบออนไลน์ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีปีที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอในงาน Sci-Fair ของคณะฯ ที่จะจัดในเดือนเมษายน