ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ รับการตรวจประเมินมาตรฐาน BSL2

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 2 ของภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ Biosafety Level 2 (BSL2) จากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ