นิสิตวัสดุศาสตร์เยี่ยมชม TCDC

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ (Materials & Design Innovation Center) ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC, Thailand Creative & Design Center) ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณวิทยากร (คุณจ๊อบ ดาราวรรณ จิตรีเที่ยง) และ TCDC Service Team เป็นอย่างสูง ที่ให้การต้อนรับและแนะนำศูนย์ฯ แก่คณะอาจารย์และนิสิตเป็นอย่างดี

การบรรยายพิเศษเรื่อง Hydrogels for Wound Care and Cosmetics โดย ดร.พิมพ์พร​ อุทยารัตน์​

เมื่อวันที่​ 9​ ธันวาคม​ 2563​ เวลา​ 10.30-12 30​ น. ดร.พิมพ์พร​ อุทยารัตน์​ จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์​แห่งชาติ​ (องค์การมหาชน)​ ให้เกียรติ​เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในรายวิชาสัมมนาทางด้านวัสดุ​ศาสตร์​ เรื่อง​ Hydrogels for Wound Care and Cosmetics ณ​ ภาควิชา​วัสดุ​ศาสตร์​ ห้อง​ 19-1305 คณะวิทยาศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ศรี​นครินทร​วิโรฒ

กิจกรรมกล่องวิเศษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “วัสดุรีไซเคิล” ให้กับนิสิตวัสดุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ณ โถงล่าง อาคาร 19 ด้วยการเข้าร่วมโครงการ “กล่องวิเศษ” ของบริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด ในการรับบริจาคกล่อง UHT เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นชิปบอร์ดแล้วนำไปผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เพื่อส่งมองให้โรงเรียนที่ขาดแคลน เป็นการส่งมอบความสุขสู่เด็กไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม โดยภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้ทำการส่งมอบกล่องไปแล้วทั้งสิ้นมากกว่า 2000 กล่อง และในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ทางบริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด ได้อนุเคราะห์มารับกล่องนม UHT เพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ขอขอบคุณบริษัทเป็นอย่างสูง ท่านที่ต้องการร่วมบริจาคกล่อง UHT ที่ผ่านการ “แกะ ล้าง เก็บ” ช่วยส่งต่อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนให้เด็กไทย สามารถบริจาคได้ที่ “กล่องวิเศษ” ที่โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

ต้อนรับนิสิตใหม่วัสดุศาสตร์ 2563

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว จัดโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัววัสดุศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 21 และ 24 กรกฎาคม 2563 ดำเนินกิจกรรมด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

ทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับนิสิตวัสดุศาสตร์และบุคลากรในภาควิชา โดยมี ผศ.ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ และนายธีรัตน์ วัชรัตน์พงศ์ เป็นวิทยากร หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นิสิตและบุคลากรได้เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์กลับไปใช้เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่าด้วย

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องประดับ บ.แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 26 และ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องประดับ ณ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณทีมวิทยากรทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ ให้ความรู้ และนำชมโรงงานเป็นอย่างดี

เยี่ยมชมสถาบันพลาสติก

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันพลาสติก (Plastics Institute of Thailand) ณ อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 86/6 ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณสถาบันฯ และทีมวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูง

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเซรามิก ณ ภัทรา พอร์ซเลน จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเซรามิก ณ บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด อ.หนองแค จ.สระบุรี ขอขอบพระคุณผู้บริหารและทีมวิทยากรทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับและนำชมโรงงานอย่างดีเยี่ยม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.โท วัสดุศาสตร์ ณ ม.เกษตร กำแพงแสน

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปริญญาโท วท.ม.วัสดุศาสตร์ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีคณาจารย์ในภาควิชาวัสดุศาสตร์ร่วมให้ข้อมูลแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวัสดุศาสตร์ รวมถึงงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชา โดยได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นอย่างดี และได้รับการต้อนรับจากอาจารย์เป็นอย่างดี