You are here:

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฉายรังสีแกมมาเพื่อพัฒนาแผ่นไฮโดรเจลสำหรับสมานแผล” โดย ดร.พิมพ์พร อุทยารัตน์

Go to Top
ปิดโหมดสีเทา