ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้น กรอบการวิจัยที่เปิดรับแบ่งตามหน่วยบริหารทุน ประกอบด้วย : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ข้าว ปาล์มน้ำมัน อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) สัตว์เศรษฐกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ยางพารา การบริหารจัดการการท่องเที่ยว โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อ้อยและน้ำตาล วิสาหกิจชุมชน…

Materials Science @SWU Open House 2016

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการจัดโครงโครงการเปิดบ้าน “SWU Open House 2016” เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการตั้งบูธแนะนำหลักสูตร ที่จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 รวมถึงมีการพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้ารว่มโครงการเป็นอย่างดี

The Effect of the Addition of Acetic Acid to Aqueous Ionic Liquid Mixture Using Microwave-assisted Pretreatment in the Saccharification of Napier Grass

Boonsombuti, A.a, Wanapirom, R.b, Luengnaruemitchai, A.b , Wongkasemjit, S.b  a  Department of General Science, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Sukhumvit 23, Bangkok, Thailand b  The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, Soi Chula 12, Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok, Thailand Abstract Napier grass, Pennisetum purpureum cv. Pakchong 1, was pretreated in an ionic liquid mixture through microwave irradiation. To improve…

Preliminary study on tensile properties of electrospun silica fibers/polypropylene composites

Wanakamol, P. , Boonyaratgalin, W. , Supanam, N. Abstract   Composites based on silica and glass fibers conventionally contain fibers with dimension in the range of a few micrometers to millimeters. Electrospinning technique allows fabrication of fibers in the submicron length scale. With smaller dimension, these fibers when applied as reinforcement in composites may yield…

Harnessing Yeast Peroxisomes for Biosynthesis of Fatty-Acid-Derived Biofuels and Chemicals with Relieved Side-Pathway Competition

Zhou, Y.J. , Buijs, N.A.e, Zhu, Z., Gómez, D.O., Boonsombuti, A., Siewers, V., Nielsen, J.   Abstract   Establishing efficient synthetic pathways for microbial production of biochemicals is often hampered by competing pathways and/or insufficient precursor supply. Compartmentalization in cellular organelles can isolate synthetic pathways from competing pathways, and provide a compact and suitable environment…