Open House 2020

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม Open house 2020 กับมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดซุ้มให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ที่โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ และมีการเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการชั้น 9 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนและผู้สนใจเข้าชมมากมาย