นิสิตและบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือฯ จุฬาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ และบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เครื่องมือฯ ที่ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่ทางนิสิตและบุคลากรเป็นอย่างดี

ผศ.ดร.นภฉัตร ธารีลาภ บรรยายเกี่ยวกับการกัดกร่อน​(Corrosion)

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นภฉัตร ธารีลาภ อาจารย์จากคณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Corrosion in everyday life and in industries” ณ ห้อง 19-814 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร

Open House 2020

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรม Open house 2020 กับมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดซุ้มให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์ที่โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ และมีการเปิดให้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ที่ห้องปฏิบัติการชั้น 9 โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนและผู้สนใจเข้าชมมากมาย

การบรรยายพิเศษ​ เรื่อง​ “FOREST PRODUCTS UTILIZATION”

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563​ ภาควิชาวัสดุศาสตร์​ ได้รับเกียรติ​จากวิทยากรพิเศษ​ 2 ท่าน​ คือ อาจารย์​กิติพงศ์ ตั้งกิจ และ ผู้ช่วย​ศาสตราจารย์​ ดร.ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ อาจารย์จากภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “FOREST PRODUCTS UTILIZATION การใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์” โดยวิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติเบื้องต้นของกระบวนการแปรรูปทางวนผลิตภัณฑ์ และการวัดคุณค่าการใช้ประโยชน์วนผลิตภัณฑ์ การบรรยายจัดขึ้น​ ณ​ ห้อง​ 19-813 อาคาร​ 19​ คณะวิทยาศาสตร์​ มศว​ ประวานมิตร