ผศ.ดร.นภฉัตร ธารีลาภ บรรยายเกี่ยวกับการกัดกร่อน​(Corrosion)

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นภฉัตร ธารีลาภ อาจารย์จากคณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Corrosion in everyday life and in industries” ณ ห้อง 19-814 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร