ทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับนิสิตวัสดุศาสตร์และบุคลากรในภาควิชา โดยมี ผศ.ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ และนายธีรัตน์ วัชรัตน์พงศ์ เป็นวิทยากร หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นิสิตและบุคลากรได้เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์กลับไปใช้เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่าด้วย

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องประดับ บ.แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 26 และ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องประดับ ณ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณทีมวิทยากรทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ ให้ความรู้ และนำชมโรงงานเป็นอย่างดี

เยี่ยมชมสถาบันพลาสติก

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันพลาสติก (Plastics Institute of Thailand) ณ อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 86/6 ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณสถาบันฯ และทีมวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูง

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเซรามิก ณ ภัทรา พอร์ซเลน จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเซรามิก ณ บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด อ.หนองแค จ.สระบุรี ขอขอบพระคุณผู้บริหารและทีมวิทยากรทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับและนำชมโรงงานอย่างดีเยี่ยม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.โท วัสดุศาสตร์ ณ ม.เกษตร กำแพงแสน

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปริญญาโท วท.ม.วัสดุศาสตร์ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีคณาจารย์ในภาควิชาวัสดุศาสตร์ร่วมให้ข้อมูลแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวัสดุศาสตร์ รวมถึงงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชา โดยได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นอย่างดี และได้รับการต้อนรับจากอาจารย์เป็นอย่างดี