ทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับนิสิตวัสดุศาสตร์และบุคลากรในภาควิชา โดยมี ผศ.ดร.อัครินทร์ บุญสมบัติ และนายธีรัตน์ วัชรัตน์พงศ์ เป็นวิทยากร หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นิสิตและบุคลากรได้เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์กลับไปใช้เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่าด้วย

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องประดับ บ.แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 26 และ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องประดับ ณ บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณทีมวิทยากรทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ ให้ความรู้ และนำชมโรงงานเป็นอย่างดี

เยี่ยมชมสถาบันพลาสติก

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันพลาสติก (Plastics Institute of Thailand) ณ อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 86/6 ซอยตรีมิตร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณสถาบันฯ และทีมวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูง

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเซรามิก ณ ภัทรา พอร์ซเลน จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเซรามิก ณ บริษัท ภัทรา พอร์ซเลน จำกัด อ.หนองแค จ.สระบุรี ขอขอบพระคุณผู้บริหารและทีมวิทยากรทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับและนำชมโรงงานอย่างดีเยี่ยม

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.โท วัสดุศาสตร์ ณ ม.เกษตร กำแพงแสน

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปริญญาโท วท.ม.วัสดุศาสตร์ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีคณาจารย์ในภาควิชาวัสดุศาสตร์ร่วมให้ข้อมูลแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวัสดุศาสตร์ รวมถึงงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชา โดยได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นอย่างดี และได้รับการต้อนรับจากอาจารย์เป็นอย่างดี

กิจกรรมกล่องวิเศษ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 11.30 น. ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง “วัสดุรีไซเคิล” ให้กับนิสิตวัสดุศาสตร์ ด้วยการเข้าร่วมโครงการ “กล่องวิเศษ” ของบริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด ในการรับบริจาคกล่อง UHT เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็น ชิปบอร์ดแล้วนำไปผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนต่อไป เป็นการส่งมอบความสุขสู่เด็กไทย

นิสิตและบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือฯ จุฬาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ และบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เครื่องมือฯ ที่ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่ทางนิสิตและบุคลากรเป็นอย่างดี

ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ รับการตรวจประเมินมาตรฐาน BSL1

ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ Biosafety Level 1 (BSL1) จากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ