ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562

เงื่อนไขการสมัคร 1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขในแต่ละประเภททุน โดยการดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัครทุนในแต่ละประเภท 2. ท่านสามารถสมัครได้เพียง 1 ทุนเท่านั้น 3. หลังจากสมัครทุนในระบบ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อเสนอโครงการที่ submit ในระบบได้ ภายใน 3 วันเท่านั้น เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียดทุนประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562   ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562   ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562   ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562   ติดต่อสอบถาม » ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) และ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) โทร…

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) ส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น กรอบการวิจัยที่เปิดรับแบ่งตามหน่วยบริหารทุน ประกอบด้วย : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ข้าว ปาล์มน้ำมัน อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข้าวโพด ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) สัตว์เศรษฐกิจ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ยางพารา การบริหารจัดการการท่องเที่ยว โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อ้อยและน้ำตาล วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มนุษยศาสตร์ ประชาคมอาเซียน การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ…

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุ ปีการศึกษา 2560

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุ สำหรับนิสิต วท.ม. วัสดุศาสตร์ และบุคลากรภาควิชาวัสดุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุและเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะงานและงานวิจัยที่หน่วยงานภายนอกทำในปัจจุบัน โดยได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน 4 หน่วยงาน คือ SCG Innovation Center อำเภอคลองหลวง จังหวดปทุมธานี (วันที่ 22 พฤษภาคม 2561) สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (วันที่ 22 พฤษภาคม 2561) สถาบันพลาสติก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2561) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2561)

Mechanical Properties and Microstructure of Li2O-SiO2-P2O5-Al2O3-K2O-CaO Glass-Ceramics

Kamnoy, M.a, Intatha, U.b, Munpakdee, A.cEmail Author, Eitssayeam, S.aEmail Author, Tunkasiri, T.ad aDepartment of Physics and Materials Science, Faculty of science, Chiang Mai University, Chiang Mai, ThailandbSchool of Science, Mae FahLuang University, Chiang Rai, ThailandcDepartment of General Science, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Sukhumvit, Bangkok, Thailand Abstract In this study, the mechanical properties and microstructure…

Mechanical properties of compression-molded electrospun silica fiber/nylon-6 composites

Wangworn, P.a, Wanakamol, P.b aDepartment of Physics, Faculty of ScienceSrinakharinwirot University, Wattana, Bangkok Thailand bDepartment of Materials Science, Faculty of ScienceSrinakharinwirot University, Wattana, Bangkok Thailand Abstract In this study, we utilized electrospun silica fibers (ESFs) as reinforcement in sandwiched nylon-6 composites. The silica fibers were fabricated via electrospinning of sol-gel precursor, prepared from tetraethyl orthosilicate.…

โครงการสวมใส่ผ้าไทย ทำบุญปีใหม่

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้จัดโครงการสวมใส่ผ้าไทย ทำบุญปีใหม่ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ถนนพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรและนิสิตปริญญาโทของภาควิชา เข้าร่วมถวายสังฆทานและนั่งสมาธิเพื่อเป็นสิริมงคลโดยพร้อมเพรียง

โครงการอบรมครูเพื่อให้ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และธรณีวิทยา

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมครูเพื่อให้ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และธรณีวิทยา โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ “เปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4” ของคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2561

การรับบริจาคบรรจุภัณฑ์ UHT ในโครงการ “กล่องวิเศษ”

ตามที่ภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ “กล่องวิเศษ” ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด ในการรับบริจาคบรรจุภัณฑ์ ประเภท UHT เพื่อนำไปเข้ากระบวนการ recycle และแปรรูปเป็นแผ่นชิปบอร์ด นำมาประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนต่างๆ โดยได้เริ่มนำมาตั้งไว้ที่โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ขณะนี้มีผู้บริจาคบรรจุภัณฑ์ UHT ครบเต็มจำนวน 1 กล่องบริจาคแล้ว โดยนับได้ประมาณ 1000 ชิ้น ซึ่งภาควิชาฯจะนำไปส่งมอบให้กับบริษัท อำพลฟูดส์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยจากนี้จะมีการเก็บและนับจำนวนทุก 2 เดือน

โครงการแนะแนวการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 8.00-12.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้